{{ message.head }}

{{ message.text }}

OUR TEAM

KODEKS POSTĘPOWANIA

W firmie Lynka z przekonaniem przestrzegamy następujących zasad:

 

  • doskonałość (jako standard) w każdym obszarze naszej działalności;
  • etyczne i odpowiedzialne prowadzenie wszystkich naszych działań;
  • poszanowanie praw każdego człowieka; oraz
  • dbałość o środowisko.

 

Niniejszy Kodeks Postępowania wyznacza standardy naszej pracy i wyników, edukuje i buduje zaangażowanie w odpowiedzialną produkcję, do jakiej jesteśmy przekonani. Lynka i jej pracownicy przestrzegają następujących zasad:

Praca z wykorzystaniem dzieci. Lynka świadomie nie wykorzystuje pracy dzieci na żadnym etapie produkcji. Określenie „dziecko” oznacza osobę poniżej 18 roku życia (lub poniżej 17 roku życia tam, gdzie tak stanowi prawo lokalne) lub osobę poniżej wyższej granicy wieku określonej lokalnie jako minimalny wiek zatrudnienia lub wiek objęty obowiązkiem szkolnym. Surowo zabronione jest także wykorzystywanie pracy dzieci przez dostawców.

Praca przymusowa. Lynka nie stosuje żadnego rodzaju pracy o charakterze przymusowym – ani w formie pracy wykonywanej przez więźniów, ani pracy niewolniczej, ani pracy wykonywanej w celu odpracowania długów. Pracownicy wychodzą z zakładu po zakończeniu zmiany, a zatrudniona ochrona służy zwykłemu zapewnieniu bezpieczeństwa.

Molestowanie lub przemoc. Lynka zapewnia każdemu pracownikowi poszanowanie jego godności oraz szacunek, nie stosuje kar cielesnych, nie stosuje gróźb ani żadnych form molestowania ani przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej czy werbalnej.

Zasada niedyskryminacji. Zatrudniając pracowników, Lynka nie dyskryminuje nikogo pod względem płacy, świadczeń, awansu, dyscypliny, sposobu rozwiązania stosunku pracy, emerytury, rasy, religii, wieku, narodowości, pochodzenia społecznego lub etnicznego, orientacji seksualnej, płci, poglądów politycznych ani niepełnosprawności.

Wolność zgromadzeń. Lynka szanuje prawo pracowników do zgromadzania się i tworzenia organizacji oraz do prowadzenia zgodnych z prawem, pokojowych negocjacji, nie stosując w tym zakresie kar ani interwencji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Lynka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy chroniące przed wypadkami i uszczerbkami na zdrowiu, jakie mogłyby być poniesione w związku z wykonywaną pracą, w pracy lub w obiektach firmy. Lynka zapewnia dystrybutory wody pitnej, pomieszczenia sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe, zawsze dostępne wyjścia ewakuacyjne, oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację, a także przestrzega – nierzadko w stopniu ponadprzeciętnym – obowiązującego prawa i przepisów miejscowych w zakresie wszelkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i świadczenia. Lynka rozumie, że wynagrodzenia są niezbędnym elementem zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowniczych. Dlatego przestrzega wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy, w tym także dotyczących płacy minimalnej, nadgodzin, maksymalnego czasu pracy, stawek i innych składników wynagrodzenia, oraz gwarantuje przewidziane prawem świadczenia.

Czas pracy. Poza wyjątkowymi okolicznościami, pracownicy firmy Lynka nie pracują dłużej niż (a) przewiduje prawo miejscowe dla zwykłego czasu pracy i nadgodzin, lub (b) średnio 60 godzin w tygodniu, włącznie z nadgodzinami.

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach. Oprócz wynagrodzenia za pracę w zwykłych godzinach pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach według stawki wymaganej prawem danego kraju, natomiast w krajach, w których brak tego rodzaju regulacji, według stawki równej co najmniej stawce za pracę w zwykłych godzinach pracy.

Ochrona środowiska. Lynka przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Inne przepisy. Lynka przestrzega wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących m.in. produkcji, cen, etykietowania, sprzedaży i dystrybucji towarów, z uwzględnieniem kodeksów, zasad i przepisów lokalnych i ogólnokrajowych, obowiązujących porozumień i dobrowolnych standardów branżowych.

Podwykonawstwo. Lynka nie dopuszcza udziału nieautoryzowanych podwykonawców w procesie produkcji towarów lub ich komponentów. Uprawnieni podwykonawcy mogą ubiegać się o autoryzację, jeżeli spełniają wymogi wstępnej kwalifikacji stosowane przez dostawców firmy Lynka.

Komunikacja. Lynka podejmuje stosowne kroki, by zapewnić, że postanowienia niniejszego Kodeksu Postępowania zostaną zakomunikowane wszystkim pracownikom oraz że egzemplarz niniejszego Kodeksu Postępowania będzie zawsze ogólnodostępny dla pracowników w ich języku.

Zaloguj się